menu

MONEO USLUGE

JAVNA NABAVA

Javna nabava

Javna nabava se provodi kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), a procesi su definirani Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016). EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi, preuzimanje istih, komunikaciju s naručiteljem, slanje ponude, Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD-obrazac) i njegovo učitavanje, zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr.

Usluge koje nudimo

  • Savjetničke usluge provedbe, definiranja i vođenja procesa javne nabave
  • Savjetničke usluge za ponuditelje javne nabave
  • Savjetničke usluge za provoditelje javne nabave

Ponuditelji u otvorenom postupku mogu biti svi zainteresirani gospodarski subjekti. Temelje javne nabave čine načela unutarnjeg tržišta Europske unije kojima se uređuju sloboda kretanja robe i sloboda pružanja usluga. U postupcima javne nabave mogu se stoga natjecati svi ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.

Dokumentacijom o nabavi propisuju se kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta mogu se odnositi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnosti, tehničku i stručnu sposobnost. Obvezno je isključenje gospodarskih subjekata iz postupaka javne nabave u slučaju njihove kažnjavanosti ili neplaćanja dospjelih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Naručitelji mogu propisati i dodatne opravdane osnove za isključenje gospodarskih subjekata. Kriteriji za odabir ponude su različiti i ovise o predmetu nabave, ali u pravilu uvijek ih čini omjer cijene i kvalitete.

Pitanja i odgovori

Koji su rangovi za sudjelovanje u JN?

ZJN 2016 propisuje da se Zakon primjenjuje za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednost jednake ili veće od 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti naručitelj utvrđuje općim aktom. Dakle, za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od navedenog, postoji obveza objavljivanja objava o javnoj nabavi u EOJN-u.

Koji sektor javnih naručitelja najviše naručuje?

Člankom 6. Zakona o javnoj nabavi (ZJN) određuju se tri najvažnije kategorije javnih naručitelja. To su Republika Hrvatska (odnosno državna tijela RH), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, i vrlo opsežan pojam – tijela javnog prava. Oni su s 51,9% najznačajniji naručitelj.

Kolika je ukupna vrijednost ugovora provedenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi?

Ukupna vrijednost javne nabave u 2020. godini iznosi 58.867.283.775 kn bez PDV-a. Ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2020. godini iznosi 47.068.433.549 kn bez PDV-a, vrijednost evidentirane jednostavne nabave iznosi 11.738.977.596 kn bez PDV-a.

Kolika je struktura radova u 2020.g.?

Vrijednost predmeta nabave radova iznosi 48,11% ili 22.645.417.042 HRK.

U kojoj županiji ili regiji se najviše javno naručuje?

Obično se najviše naručuje u JL(R)S koje imaju najveći proračun. U 2020.g., najvišu financijsku vrijednost ugovora ima Grad Zagreb (60,90% svih ugovora). Slijede ga Primorsko-goranska županija s 4,93%, Splitsko-dalmatinska 4,44%, Zagrebačka županija s 3,60 itd.

Tko može biti ponuditelj u otvorenom postupku?

Ponuditelj u otvorenom postupku mogu biti svi zainteresirani gospodarski subjekti. Temelje javne nabave čine načela unutarnjeg tržišta Europske unije kojima se uređuju sloboda kretanja robe i sloboda pružanja usluga. U postupcima javne nabave mogu se stoga natjecati svi ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.

Koji se kriteriji propisuju dokumentacijom o nabavi?

Dokumentacijom o nabavi propisuju se kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta mogu se odnositi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnosti, tehničku i stručnu sposobnost. Obvezno je isključenje gospodarskih subjekata iz postupaka javne nabave u slučaju njihove kažnjavanosti ili neplaćanja dospjelih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Naručitelji mogu propisati i dodatne opravdane osnove za isključenje gospodarskih subjekata. Kriteriji za odabir ponude su različiti i ovise o predmetu nabave, ali u pravilu uvijek ih čini omjer cijene i kvalitete.

Što je ponuda?

Ponuda je izjava volje ponuditelja, u pisanom obliku, da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka njezine valjanosti, a na zahtjev naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Svaka ponuda sadrži popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude (ako se ponuda dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije), popunjen troškovnik, popunjen ESPD-obrazac, jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo) i ostale dokumente tražene dokumentacijom o nabavi. Naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati jamstvo za ozbiljnost ponude, ali je obvezan u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstva. Pritom se ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo, ali on je uvijek dozvoljen kao sredstvo jamstva. Iznos jamstva ne smije biti više od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

Ponuda se dostavlja putem EOJN RH, uz korisne upute.

Što je e-žalba?

Žalbene postupke u javnoj nabavi provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), čije su odluke javne. Protiv rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navedenog kršenja subjektivnih prava.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku. Žalba se dostavlja neposredno putem sustava e-Žalba u EOJN RH, uz uplaćenu naknadu za pokretanje žalbenog postupka Naknada za žalbu na dokumentaciju o nabavi iznosi 5.000,00 kuna. Ostali iznosi za pokretanje žalbenog postupka ovise o procijenjenoj vrijednosti nabave i to:

  • 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna,
  • 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna,
  • 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna,
  • 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna,
  • 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna,
  • 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.